Трансграничен Район

Регионите

България
Северозапад
Северна централна
Североизток

Румъния
Югоизточно
Южен Мунтения
Югозападна Олтения

Основната цел на KIDS проекта е съвместното популяризиране на туристическите атракции в трансграничния район. Трансграничният подход е от съществено значение, като се има предвид, че районът е изключително богат на културно и природно наследство (което е основа за многобройни туристически дейности, важен източник на добавена стойност за всяка почивка), но страда от лошо популяризиране на това наследство. KIDS ще използват съвременни инструменти, които ще повишат степента на ноу-хау и привлекателността на туристическите цели и дейности в трансграничния регион за семейства с деца, както от Румъния, така и от България.
Важно е децата да научат по атрактивен и ангажиращ начин за природното и културното наследство на трансграничния регион и за съседната държава – Румъния или България.
Целите на проекта не могат да бъдат постигнати без участието на партньори от двете страни на границата:
– 3-те екскурзоводски обиколки ще включват обекти от двете страни на границата
– Фестивалите за семейни забавления ще бъдат организирани в двете страни и те ще имат трансграничен подход, тъй като присъстващите ще бъдат както от Румъния, така и от България, а всички дейности, които ще се провеждат, ще отчитат културното и гастрономическо наследство на двете страни
– целевите училища за популяризиране на природното и културното наследство на ТГС като цяло, а продуктите от проекта по-специално ще бъдат избрани както от Румъния, така и от България

Дейностите ще се извършват и координират между партньорите от двете страни на границата. Всички партньори ще имат редовен контакт и ще си сътрудничат с цел разработване на мобилното приложение (отговаря за CCMP EUROPROJECT), за разработване на 3-те екскурзоводски обиколки (CCI VRATSA), 25-те събития в училищата (12 CCMP EUROPROJECT, 6 BIC INNOBRIDGE, 7 CCI VRATSA), четирите семейни забавни фестивала (2 CCMP EUROPROJECT и 2 CCI VRATSA) и за разработване и изпълнение на плана за управление (BIC INNOBRIDGE). CCMP EUROPROJECT ще отговаря за правилното координиране на дейностите, за спазване на графиците и за постигане на правилните нива на качество.

Повечето от обектите от трансграничния район са непознати и доста непривлекателни за целевата група на този проект – семейства с деца. В допълнение към това съществува почти пълна несигурност на властите и остър недостиг на средства, необходими за предлагане на туристически алтернативи за деца и техните семейства. Анализът на нуждите на туристите в трансграничния регион разкри липса на информация за свободното време / културните / спортните дейности, които могат да бъдат свързани с почивка в региона. Туристите като цяло и по-специално семействата с деца нямат точна представа за трансграничните туристически атракции и дестинации, принадлежащи към различни видове туризъм (културен, активен, развлекателен, здравен) и затова е трудно да ги привлечем в по-дълги остава в района. Проектът предлага решение на този проблем: интегрирана оферта за насърчаване на туристически ресурси и атракции в трансграничната зона, насочена към игнориран сегмент от населението, но с голям потенциал – деца и техните семейства.